Rekonštrukcia chodníkov


Príloha č. 1 - Výkaz výmer pre uchádzača.xlsx

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č. 3 - Čestne vyhlásenie - formálne náležitosti.docx

Príloha č. 4 - Zoznam zrealizovaných zákaziek.docx

Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo.pdf

Príloha č. 6 - Projektová dokumentácia - prehľad.pdf

Príloha č. 6 - Projektová dokumentácia - vzorový rez.pdf

Príloha č. 6 - Technická správa obec Lenartovce.pdf

Súťažné podklady.pdf

Záznam z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-08-16 18:20:19

Dátum vytvorenia: 2022-03-02 09:13:14

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár